توضیحات

طراحی کارت ویزیت نایا کالا

حوزه فعالیت : تجهیزات کامپیوتر

نوع کارت ویزیت : دو رو

کارفرما : جناب آقای محمدرضا نعمتی

تاریخ انجام پروژه : زمستان 1399

این کارت ویزیت برای یک مغازه طراحی شده است. مهم ترین اصل برای طراحی این مدل کارت ویزیت ها باید به صورتی باشد تا مشتری را دوباره به برگشتن مجاب کند.

نمونه کار طراحی کارت ویزیت